นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการ จัดโดยสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 2564

 

 

 

 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันทางด้านวิชาการ จัดโดยสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และสหพันธ์นิสิตนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 
 
หัวข้อผลงานวิจัย : Digital Engineering โครงการการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง (คนไข้พร้อม)

ทีมผู้พัฒนา

 - นายจักรกฤษ ศรีงาม รหัสนักศึกษา 6410110062

 - นางสาวธนวรรณ แซ่เจียง รหัสนักศึกษา 6410110210

 - นายธรรมาธิป ชิตพงศ์ รหัสนักศึกษา 6410110663

 - อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์เสกสรรค์ สุวรรณมณี

Go to top